сряда, 11 декември 2013 г.

Кръгла маса по въпросите на алпинизма, 2.12.2013г., 18ч., София, Спортната палата.

Поканата беше публикувана в сайта на БФКА на 29.11.2013 г.

Вчера /10.12.'13/ озадачен от факта, че "протокол" или каквато и да е информация относно резултатите от проведената среща вече повече от седмица не бива публикуван, изпратих писмо до Федерацията с копие до всички, на които от office@bfka.org беше изпратено известието. 
Писмото ми е със следното съдържание:

Привет,
бих искал да попитам протокол от "кръглата маса" няма ли все пак да бъде публикуван в сайта на БФКА? Вече мина повече от седмица откакто се състоя срещата.
Все пак коментираните теми и предложенията по тях няма ли да станат достъпни за всички поне информативно?
Едва ли само присъствалите на срещата са единствените заинтересувани относно развитието на алпинизма в България.

П.С.: по въпроса който повдигнах относно възможността за организиране и провеждане на курс за инструктори има ли някакво развитие?

Поздрави и успешна седмица,
Григор

В резултат получих следния отговор: 


Здравейте,
Във връзка с повдигнатия от Григор въпрос, за първи път ми се налага да се позова на Устава на БФКА:
Чл.25. (1) Всеки член има право да участва в управлението на федерацията, да се ползва от нейното имущество и от резултатите от дейността й по ред, определен с решение на управителния съвет.
(2) Всеки член има право да бъде информиран за дейността на федерацията, да преглежда протоколите от заседанията на управителния съвет и да поставя в писмена форма въпроси, на които управителният съвет е длъжен да даде писмен отговор в срок от 45 дни.
Много съжалявам, че не мога да отговоря ВЕДНАГА, както го правя най-често - и с "протокол", и по-пространно по втория въпрос, но само да ви информирам, че сегашният период е изключително напрегнат - приключване на финансовата година и отчет, изготвяне и предаване на проект за финансиране от ММС за 2014г., проверка от Инспектората на ММС, и ред други неща.
Бих искала да отбележа, и както всички знаете, че в БФКА работи само 1 (един) служител и е добре да се знае - помощ приемам всякаква. В тази връзка бих помолила Григор за малка помощ, като председател на клуб - член на БФКА и присъствал на тази "кръгла маса", да информира накратко останалите клубове за резултатите от срещата.
П.П. Накратко - мисля, обясних няколко пъти - БФКА няма лиценз за професионално обучение от НАПО и по тази причина няма как да провежда курсове за инструктори - http://www.navet.government.bg/ За момента няма приети решения на УС или предприети действия в тази насока. Целесъобразно за момента е да се обърнете към НСА - отдел следдипломна квалификация, които могат да провеждат такива курсове.
Поздрави,
--
Дора Маринова
Изп.секретар
Българска федерация по катерене и алпинизъм
Бул."Васил Левски" 75, 1040 София
т/ф: 02 9300 532
м: 0888 742 149
и: office@bfka.org
у: bfka.org

"Като председател на клуб - член на БФКА и присъствал на тази "кръгла маса"", като пряко заинтересуван, като такъв, който смята, че има хора, които също ги засяга развитието на алпинизма в България ще се наема да информирам "накратко останалите клубове за резултата от срещата", което настоявам да отбележа не означава отпадане на необходимостта "протокол" или както щете го нарече от срещата да бъде публикуван в сайта на Федерацията. 
Държа да отбележа, че "информирането", което ще направя може да бъде пристрастно и обвързано с личното ми мнение по коментираните въпроси. 

На срещата присъстваха:
От 11 членния състав на УС на БФКА: 
- Николай Петков, 
- Дойчин Боянов /председател на комисия Алпинизъм/,
- Дора Маринова, 
- Станимир Желязков, 
- Деян Петков

От Комисия Алпинизъм:
- Григор Вътев
- Милен Братанов
- Мартин Маровски
- Елица Павлова

От Комисия “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване”:
- Боян Петров

От клубове - членове на БФКА:
- Катерина Петкова 
- Овагим Кешишян
- Виктор Варошкин
- др. /няколко човека, които не познавам лично - не изразиха мнение по коментираните теми/.

Озадачаващо за мен се оказа отсъствието на повечето членове от УС на БФКА, което мога да тълкувам като наложено от твърде важни лични ангажименти или липса на интерес към обявените теми и/или проява на пренебрежително отношение към развитието на алпинизма, и ангажимента им към представляваната от тях структура.
Твърде слабо беше и присъствието на представители на клубовете - членове на БФКА, което ще се опитам да тълкувам, тъй като имам преки впечатления. Впечатленията ми са свързани с редица разговори в рамките на които неведнъж и неедин са ми споделяли разочарованието си от работата на БФКА и неефективността на организацията. Пак във връзка с това разочарование е свързана и липсата на интерес от редица катерачи и алпинисти в България въобще да членуват в посочената структура.
Тук смятам за уместно да отбележа мнението си, което винаги съм споделял, че по-ефективно и ползотворно би било не дистанцирането от случващото се и отдалечено изразяване на възмущение. Не оставянето на управлението, от което сме недоволни в ръцете на тези, от които сме недоволни, а пряко участие и поемане на личен ангажимент към това, което искаме да променим. 

За председател, който да ръководи "заседанието" след като бяха предложени Николай Петков, Дойчин Боянов, Деян Петков беше избран Деян Петков, а в дневния ред залегнаха предварително избраните теми:
1. ДП алпинизъм - провеждане - формат.
2. Проекти в областта на алпинизма - подпомагане.
3. Алпинизъм - идеи за развитие.
Накрая зададох отново въпроса за провеждане на курсове за инструктори.

Във връзка с формата за провеждане на ДП по алпинизъм лично мнение изразихме почти всички. 
Моето предложение беше за приемане и прилагане на правилника от шампионата, проведен на Кримския полуостров, в който участвахме с Овагим Кешишян. Връзка към документа и коментар предварително изпратих чрез електронната поща до офиса на БФКА с копие до членовете на УС и на комисия Алпинизъм. В следствие на възникналите дебати между присъстващите установих, че освен Станимир Желязков и Мартин Маровски май никой не беше се запознал с правилника, а Николай Петков открито заяви това. Въпреки това документът не беше приет за уместен и беше обявен за неприложим.
Състезателният елемент в алпинизма беше обявен като цяло за порочен.
Направени бяха предложения за отпадане на състезателния характер и провеждане на ДП под формата на катерачни срещи, включващи презентации, представяне на техники в катеренето, споделяне на опит.
Дойчин Боянов направи предложение за организиране на Купа България вместо провеждането на ДП в точно определени дни и локализация. Идеята е да бъдат извършвани целогодишни изкачвания на нови и/или вече съществуващи линии в рамките на страната. Информация за осъществените изкачвания да бъде подавана в електронен вид, чрез публикувана в сайта на БФКА електронна бланка и така участниците да трупат актив, който да бъде оценен от комисия, имаща задача да обяви носителя на купата за съответната година. По този начин да бъде елиминиран прекия сблъсък на участници, имащи за цел да "победят" останалите и да бъде запазен откривателския дух на алпинизма.
Идеята беше прегърната единодушно, като задачата в близко бъдеще е да бъде предложен, подложен на дебати, изчистен и приет точният ред и начин на провеждане.
Станимир Желязков направи предложение за въвеждане на "Изисквания отнасящи се до участници, които желаят да кандидатстват с проект в областта на Алпинизма". Точно формулирано предложението изпратено от Станимир по електронната поща на 3.12.'13 има следния текст:

Всеки кандидат трябва да предостави списък с изкачвания които включват 
следните видове маршрути:
- 20 маршрута с трудност 6b или повече осъществени в планина над 1700 м.н.в. и с височина на стената над 200 метра. 10 от тези маршрута трябва да са на джаджи (точно - да изискват поставяне на осигуровки).
- 10 маршрута по сняг и лед с денивелация най-малко 250 м и , като 5 от тях трябва да са с трудност над М5 или по-голяма. При поне 5 от тези 10 маршрута слизането трябва да е осъществено по маршрут, различен от изкачването.
- 5 микстови маршрута с денивелация над 500 м и трудност най-малко M4 .5 от тези маршрута трябва да са от списък със задължителни маршрути осигурен от БФКА.
- 10 скални маршрута с трудност най-малко 6b и височина на стената най-малко 150 м.
- 5 замръзнали водопада с височина най-малко 100 м и трудност най-малко 4+. (повечето изкачвания трябва да са като водач)


Изкачванията трябва да са реализирани в рамките на две календарни години.

Текстът до момента не е обсъждан в комисия алпинизъм, а предполагам и на заседание на УС на БФКА.

Във връзка с цитирания по-горе послепис /БФКА няма лиценз за професионално обучение от НАПО и по тази причина няма как да провежда курсове за инструктори - http://www.navet.government.bg/ За момента няма приети решения на УС или предприети действия в тази насока./, от писмото, което получих от Дора Маринова, мога да кажа че на срещата на 2.12.'13 г-ца Маринова разясни, че все пак има начин БФКА да организира курсове, за което е необходимо предприемането на определени действия, които както е видно от извадката до момента от страна на БФКА не са предприети. За това какво и как трябва да бъде направено надявам се тя да намери време и желание да обясни, тъй като мисля би мога да го направи добре. 
Дълбоките български народни мъдрости "няма как" и "няма начин" отдавна са доказали неефективността си, а начини винаги има. И още - считам за неуместна препратката към "НСА - отдел следдипломна квалификация" тъй като това е първо признак за непоемане на отговорност към поставената тема от страна на БФКА и второ не би следвало еиднствено дипломирани висшисти да имат възможността за обучение за треньори/инструктори.

8 коментара:

 1. Много си прав за нечуваемостта и неефективността. Имаше време, когато мислех като теб, че си заслужава да се бориш нещата да станат по-добри, но вече предпочитам да съм от наблюдателите и да си катеря само за кеф без да си образувам излишни нерви.

  Понеже си хиперактивен в тази насока, бих ти предложил няколко неща, които да предложиш на следващото ОС, УС или друго събиране на БФКА. Мисля, че това ще направи членуването в БФКА малко по-смислено за доста хора:

  1. Нека членският внос да включва едногодишна застраховка (планинска) и най-вече да е международна. Повечето смислени алпийски клубове в Европа включват такава застраховка в годишният си членски внос и тя важи за репатриране, евакуация с хеликоптер и т.н.

  2. Също така БФКА е добре да проведе една активна кореспонденция с алпийските клубове в Европа, защото нашите членски карти не се приемат много благосконно по някои европейски хижи, които пишат, че дават отстъпки за членове на ЮИАА.

  И успех с начинанието за курса за инструктори. Мисля, че само НСА ще ти помогне, а и не знам защо ти трябва да се занимаваш за тази работа с БФКА.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за консруктивното мнение! Предложенията ти мисля, че са превъзходни и да видим членовете на УС какво ще отговорят и дали въобще ще отговорят!
   Занимавам се с "тази работа с БФКА", защото защо е тази "Федерация" ако не помага на алпинизма, катеренето, алпийските и спортни клубове, заниващи се с катерене? Защо е тази "Федерация" ако е една неефективна, управлявана от и за персонални интереси?
   И да, всички си катерим за кеф разбира се. Кой го прави с друга идея? Та ако катеренето не доставя удоволствие, не ни зарежда с адреналин и не ни дава силни емоции защо въобще ни е да го практикуваме? А защо една съществуваща Федерация не спомага за осъществяването на експедиции? Защо ни е ако не подпомага всички дейности, които по подразбиране трябва да администрира? И не, не е въобще правилно да се дистанцираме като може взаимно да си помагаме!

   Изтриване
  2. Нещо ти се дразня на приказките и това е първия път, в който си позволявам да пиша в подобни форуми и мисля и да е последен. Мога да го докажа на всеки любопитен, че през последната година си един от хората с обърнато най-голямо внимание от БФКА. Аз лично виждам и причини и за това съм те и подкрепял, но е истина, че заради тези писания и подобни подхвърляния се оттеглих от 'председател комисия" преди два месеца, а вероятно и няма да бъде само от там.
   Искам точка по точка да ми отговориш дали съм прав или не и това да се вижда тук!
   - Фиц Рой - Май проекта беше за Серо торе. Помня обаче, че обяснихме как в началото на годината (м. януари) пари няма от никъде, защото още и договора с ММС не е подписан. Тогава още стана ясно, че е по-добре да се насочат усилията към "Оугър".
   - Оугър - Проект внесен от теб. Проекта беше подкрепен с 20 000лв от БФКА, чрез извънбюджетно финансиране на БФКА от ММС, за което и неподозираш как се случва така, че в един момент някой ти се обажда и ти казва "Проекта ви е одобрен и финансиран". Ти се оттегли от този проект и Дамян също и това бе едно от основанията този проект да бъде стопиран според действащият правилник на БФКА, но някак си пак някой се беше погрижил за всичко и експедицията замина щастливо!
   - Участие в Крим - Винаги съм имал особено мнение около "Руската школа' и стремежа им за състезания. Това вероятно ще бъде тълкувано, но въпроса е друг. 2200лв от бюджета на комисията се похарчиха за да вземем участие, въпреки стеклите се обстоятелства и подчертавам "заминаването стана само и единствено заради теб"
   - Обучение, инструктори - По този въпрос Дора обясни, но понеже тези дни проверявам казуса в НСА ето: Професионална кфалификация "инструкто" и "пом. треньор" може да се получи по настоящем единствено в НСА. Може да ес регистрира и образователен център, който да е лицензиран от Държавата и с одобрени програми от НСА. Малко е вероятно, че НСА ще одобри тзакива програми, защото по този начин ще обезсмисли специалността треньор, за която хората учат 4 години. Курс след дипломна квалификация е с продължителност 1,5 год. Пояснявам "Инструктор' е професионална квалификация, а не любителско свидетелство за домашна употреба! Въпреки всичко в момента полагам усилия и по този въпрос за да се реши проблема и всичко това докато чета какви п.....си са във Федерацията.
   Сигурно съм го приел и лично, но и контактите с хората са ми лични, а и усилията също. Мога и да си катеря за кеф, а който си има "брада да си я подстригва".

   Изтриване
  3. - Фиц Рой - Да, основна цел на проекта беше за Серо Торе. /https://drive.google.com/file/d/0Bxx5Xml7VcP3OVVIc2NnUjhxd0U/edit?usp=sharing/. Да, желанието ни беше да опитаме да се качим именно на него. Още при пристигането ни последния път в Патагония бяхме посрещнати с прогноза за хубаво време за следващите няколко дни и трябваше да вземем бързо решение за действие. След опита ни от предишните години решихме да пробваме първо на Фиц Рой и работата се получи. Не мога да кажа какво щеше да стане ако бяхме тръгнали директно към Серо Торе. Прогнозите за следващите прозорци бяха кратки и според нас недостатъчни. Веднъж се връщахме от средата на Екзюпери заради буря. Втори път се върнахме на две въжета преди края. Дали сме преценили грешно, може ли някой да каже?

   - Оугър - Да, за Оугър аз внесох проекта /https://drive.google.com/file/d/0Bxx5Xml7VcP3czdlYVhKUmZwT1U/edit?usp=sharing/. Написването и внасянето му беше моя грижа и само една от организационните задачи, разпределени между участниците. Ние с Дамян в крайна сметка се оттеглихме, защото не можахме да подпомогнем експедицията с никакви лични средства. Преценихме, че ще е по-добре някой да се оттегли, за да се разпредели акумулирания финансов ресурс между по-малко хора и все пак експедицията да се осъществи.
   Въпреки, че проекта е бил стопиран, само мога да изразя възхищение и благодарност към този “някой”, който е успял да се погрижи експедицията все пак да замине.

   - Участие в Крим - Да, за участие в Крим с ентусиазъм приех и с най-голямо желание исках, и настоявах да заминем за участие. Страшно много се надявах да сформираме две мъжки и една женска свръзки. Твърдо съм убеден, че първоначалният екип имаше потенциал за изключително добро представяне. И да, все пак участвахме, макар и само двама.
   Не, не се представихме добре, но нещо научихме. Аз лично се убедих в полезността на якорния клин. Видях крюконоги и колко е удобно с тях изкуственото катерене. Вече и направих такива. Скоро с малко помощ ще имам готови и стълбичките за тях и вече ще може и друг да пробват и дадат мнение за системата.

   Изтриване
  4. Инструктори в Стара Загора и то завършили курса, организиран от БФКА до преди години имаме само двама. Към момента никой от тях не практикува. То излиза, че и този курс не им дава подходящия ценз и обучението, което са преминали е било напразно.
   Във връзка с посочено от представители на Комисия спорт и младежки дейности към Община Стара Загора, изискване тренировки по какъвто и да е вид спорт да бъдат провеждани единствено и само в присъствието на инструктор/треньор се заех да провокирам намирането на начин за обучение на такива.
   Курса, който БФКА организираше преди предполагах, че е подходяата форма, но както вече стана ясно не е и предполагам това е причината за преустановяването на провеждането му.
   Все пак се оказва, че специлаността треньор с период на обучение 4 години или следдипломна квалификация 1,5 г. в НСА не са единствените варианти за запазване възможността за осигуряване на инструктори. Липсата на такива инструктори/треньори би могло да означава ликвидиране на възможността за развитие на катеренето в цял град дори.
   И тук пак ще си позволя да цитирам Дора: “Най-важната и първа стъпка е - програма за обучение. Досега НСА не се ангажират с написването на такава. И никой не може да ги задължи. Разбира се, може "външни" хора да съставят такава програма за обучение и да се кандидатства за лиценз в НАПОО. Те ще се обърнат към НСА за становище - такъв е реда - няма друга институция в България, компетентна по въпроса за преподаване на алпинизъм. НСА трябва да одобрят програмата. Може да я, може да не я, е, след корекции според техни указания няма как в един момент да не я. И готово...”.
   И, евала Дойчи, че въпреки всичко полагаш усилия! Само бих се радвал ако мога и аз да помогна.

   Що се отнася до работата на и подпомагането от БФКА най-добре всеки да прочете коментарите на Дора Маринова и да си направи съответните изводи.
   Мисля, че провокацията ми даде повод за обстойни коментари, които и за мен самия хвърлиха светлина върху засегнатите теми.

   Нека никой не се чувства засегнат или обиден, не това е целта ми!
   Благодаря на всички, които се включват с мнение и коментари!

   Изтриване
 2. Здравейте,

  Май ще трябва на няколко пъти да пост-на, че има ограничения.
  Благодаря на Григор за информацията, за която го помолих. Учудвам се само, че я публикува тук, а не на мейла, с който го помоли. Благодаря и че за пореден път цитира и копира мои изказвания и информация, която давам, явно е много ценно :)
  Митко, относно застраховката - ако решим членския внос да включва планинска застраховка, трябва да вдигнем членския внос на клубовете. У нас просто няма застрахователен пазар или е много скъпа застраховката за тази дейност. Без да съм изчерпателна (все пак не съм застрахователен агент, но по спомени от срещи със застрахователи по темата) основната причина е, че става дума за малък брой хора, а "висок" риск. Нямам време да се ровя да цитирам точен размер и какво покритие даваха, но беше нещо от рода на - 40лв. за покритие до 2000лв. Всъщност стандартната планинска застраховка в момента е между 20 и 80 лв., мисля, за различно покритие, точни цифри сигурно има в нета. И тази застраховка няма нищо, ама нищо общо с това, за което ти говориш, а то е това - http://aacuk.org.uk/wp-content/uploads/2011/11/AWS2013.pdf Можеш да видиш какво получаваш срещу 44 паунда членски внос. НО в Австрийския алпийски клуб, който не смея да гадая, но сигурно има към милион членове. До това опира цялата работа - брой. У нас е много малък броя на хората, които практикуват редовно планински спортове, за да има сериозна застраховка и сериозен застрахователен пазар.
  Относно UIAA и хижите - ето ти отговора - http://www.theuiaa.org/news_310_Hut-reciprocity-agreement-explained и тук - http://aacuk.org.uk/p-reciprocal-hut-rights Както ще прочетеш, отстъпките по хижите се дават на реципрочно договаряне, БФКА не притежава хижите у нас, а БТС. Водила съм с тях разговор - не ги ли интересува тази система, ами не ги, защото "цените в нашите хижи са и без това толкова ниски".

  ОтговорИзтриване
 3. За пореден път ще изразя категоричното си несъгласие с Григор в негови оценки по отношение на БФКА, а именно - "не помага...", "неефективна, управлявана от и за персонални интереси", "не спомага за осъществяването на експедиции", "стари мамути", "Федерацията ни показа среден пръст"...
  Факт 1 - БФКА защити много мотивирано вашия клуб пред община Стара Загора, с което запазихте стената си на мястото, което беше (това е само по отношение на вашия клуб, за останалите не ми се изрежда)
  Факт 2 - Не знам за каква "неефективност" говориш, но добре е да прочетеш това - http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=TfgrwpX8Vf0%3d И да се сетиш колко състезатели с 1-6 място на световно или европейско имаме? В алпинизма е по-сложно, защото няма състезания, но добре е да дадеш пример за някаква адекватност с това, което у нас е системата на спорта. "Персоналните интереси" даже няма да коментирам, подобни изказвания е добре да бъдат по-ясни, в противен случай звучат нелепо.
  Факт 3 - В 2011г. беше подкрепена експедиция до Чако в размер на 21750лв, в която взеха участие Николай Панайотов, Георги Георгиев, Станимир Желязков, Георги Пенев, Младен Данков, Илиян Кинов, Николай Проев. Бог да го прости Пройката! В същата година беше подкрепена разузнавателна експедиция до Кхане в размер на 8000лв. и участници - Дойчин Боянов, Николай Петков и Мишо Михайлов. Едно уточнение - всичките тези средства идват от ММС и не се заблуждавайте - те решават да подкрепят или не!
  Факт 4 - през 2012г. две експедиции получиха средства -по 20000лв. - Огър и Кхане. В състава на експедицията до Огър по внесения проект беше и Григор.
  Факт 5 - Григор внесе проект за експедицията с определен състав, УС решава да го предложи за подкрепа от ММС, а после по не знам какви причини решават да сменят състава и двама човека не са от първоначалния - Григор и Дамян. За всичко това разбираме съвсем случайно, и то около месец - два преди експедицията. Недоумявам как може да дадеш проект, да внасяш такива съществени промени и да не уведомяваш федерацията, която застава зад гърба ти????
  Факт 6 - Патагония също беше подкрепена от БФКА за финансиране, но ММС не пожела - има съответни писма по въпроса.
  Факт 7 - През 2013г. предложихме на ММС финансиране на експедиция на Боян Петров, не пожелаха (той и Съни си счупи крака междувременно)
  Факт 8 - Тази година беше подкрепено с участието на Григор и Ови на "състезание" по алпинизъм в Крим в размер на 2120лв. Нямаше друг начин за подкрепа, освен за екипировка, но и това малко ли е?????
  Факт 9 - в последните 2-3 години подкрепяме частично, пак със средства за екипировка (това е единствената възможност!!!!!!!!!!!!!) поне по 3-4 "експедиции" до Алпите, в което се включиха доста хора - Мартин, Катето, Тишо, Виктор, Кънчо, Милен и т.н.

  ОтговорИзтриване
 4. Та така, след тези факти, които са обществено достъпни - и от отчетите на федерацията, и от участието на Григор в комисията не просто не мога, но категорично не мога да се съглася с твърдението как БФКА не подкрепяло алпинизма, експедиции, лични интереси и прочие неверни според мен твърдения.

  Сега за ЦПО - ето го пътя, чети - http://www.navet.government.bg/bg/licenz/lic_kandidati Най-важната и първа стъпка е - програма за обучение. Досега НСА не се ангажират с написването на такава. И никой не може да ги задължи. Разбира се, може "външни" хора да съставят такава програма за обучение и да се кандидатства за лиценз в НАПОО. Те ще се обърнат към НСА за становище - такъв е реда - няма друга институция в България, компетентна по въпроса за преподаване на алпинизъм. НСА трябва да одобрят програмата. Може да я, може да не я, е, след корекции според техни указания няма как в един момент да не я. И готово - виж и останалите изисквания. Ето нормативната уредба: http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Naredbi/Naredba_%E2%84%962_ot_25_oktomvri%20_2011.pdf и http://www.navet.government.bg/assets/cms/File/vqualification/SPPOO_21-01-2013.pdf - професионално направление 813 „Спорт“ Така че, Григор, ако случайно познаваш някой, който може да изготви програма, спазвайки условията от двата документа, казвай. А на въпроса - ама защо федерацията не може... ами много е просто - защото не може да задължи никого. Хората са в тази организация доброволно, по убеждение, и помагат и се ангажират точно толкова, колкото желаят. А да, ще ти подскажа - всяко юридическо лице може да регистрира ЦПО, така че ако намериш друго решение действай.
  Та така, мисля, поизяснихме нещата. Ще се опитам да подмина без коментар "старите мамути" и "средния пръст", само ще предупредя, че при следващи подобни коментари отговори от мен просто няма да има.

  ОтговорИзтриване